Säännöt

Turun Maalarimestariyhdistys ry

Turun Maalarimestariyhdistys ry:n säännöt

Tutustu yhdistyksemme sääntöihin

1 §
Yhdistyksen nimi on Turun Maalarimestariyhdistys ry ja sen kotipaikka on Turun kaupunki.


2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on näiden ja Suomen Maalarimestariliitto ry:n sääntöjen puitteissa valvoa jäsentensä yhteisiä etuja sekä toimia siten, että:
a) hyvät suhteet yhdistyksen jäsenten kesken sekä heidän ja työntekijäin välillä säilyvät ja kehit¬tyvät.
b) huolehditaan alan kasvatuksen ja koulutuksen järjestämisestä sellaiseksi, että kullakin yhdistyksen jäsenellä olisi paremmat mahdollisuudet elinkeinon¬sa harjoittamiseen ja kehittämiseen.
c) jäseniä avustetaan mahdollisuuksien mukaan työhäiriöiden ym. vaikeuksien sattuessa sekä viral¬listen määräysten ja sääntöjen selvittelyssä yhdessä Suomen Maalarimestariliiton kanssa.


3 §
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:
- järjestämällä tai hankkimalla koulutus-, esitelmä- ja virkistystilaisuuksia sekä pitämällä kokouksia
- vaikuttamalla alan ammatilliseen koulutukseen ja yrittäjäkoulutukseen
- neuvomalla ja ohjaamalla jäseniään ammattiasi¬oissa
- tukemalla ja edistämällä maalausalan kehitystä olemalla yhteistyössä alan toimijoiden kanssa
- toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vas¬taan apurahoja sekä järjestää rahankeräyksiä ja
arpajaisia hankittuaan tarvit¬taessa ao. luvan
- kuulumalla Suomen Maalarimestariliitto ry:hynYhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity ammatinharjoittaja tai yhtiö, joka harjoittaa pintakäsittelyalan urakointia. Varsinainen jäsen sitoutuu näiden sääntöjen lisäksi noudattamaan Suomen Maalarimestariliitto ry:n ja Rakennusteollisuus RT:n sääntöjä. Varsinaisena jäsenenä oleva yhteisö nimeää edustajansa yhdistyksen kokouksiin.
Henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, joka on esim. varsinaisen jäsenen palveluksessa oleva henkilö tai alaa opettava henkilö. Henkilöjäseneksi ei voida hyväksyä henkilöä, joka on määräävässä asemassa sellaisessa yrityksessä, joka harjoittaa pintakäsittelyalan urakointia olematta Suomen Maalarimestariliitto ry:n jäsenyritys. Henkilöjäsen on erotettava, jos hän menettää jäsenkelpoisuutensa.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Jäsenet hyväksyy yhdistyksen johtokunta hakemuksesta. Varsinaiseksi jäseneksi hakija voidaan hyväksyä, jollei hakemuksesta ole saatu Suomen Maalarimestariliitto ry:n kieltävää lausuntoa.


Vapaajäseneksi johtokunta voi valita henkilön, joka on ollut henkilöjäsenenä, varsinaisena jäsenenä tai sen edustajana, mutta ei täytä enää jäsenyyden edellytyksiä. Vapaajäseneksi voidaan kutsua myös mihin tahansa jäsenlajiin kuuluneen edesmenneen henkilön elossa oleva puoliso.
Kunniajäseneksi johtokunta voi kutsua henkilön, joka on edistänyt yhdistyksen toimintaa.
Kunniapuheenjohtajaksi johtokunta voi kutsua henkilön, joka on erityisesti edistänyt yhdistyksen toimintaa ja toiminut aikanaan johtokunnan puheenjohtajana. Kunniapuheenjohtajia voi olla kerrallaan vain yksi.


5 §
Yhdistyksen jokainen jäsen on velvollinen suorittamaan vuosikokouksen jäsenryhmittäin määräämän liittymis- ja perusjäsenmaksun.
Jäsenet, jotka harjoittavat liiketoimintaa, suoritta¬vat sen lisäksi vuosikokouksen vahvistaman jäsen-maksun maksettujen työpalkkojen perusteella.


Jos jäsen hyväksytään yhdistykseen kesäkuun 30. päivän jälkeen, hän on velvollinen suorittamaan vain puolet sen vuoden jäsenmaksuista.
Johtokunta voi työttömyyden, varattomuuden, sai¬rauden, asevelvollisuuden suorittamisen tai muun vastaavanlaisen syyn takia vapauttaa jäsenen jäsenmaksun suorittamisesta.
Kunniajäseneltä, kunniapuheenjohtajalta ja vapaajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.


6 §
Jäsenen velvollisuutena on erityisesti:
1) Jos lakko uhkaa tai on jo puhjennut, lähettää siitä yhdistykselle ja liitolle ilmoitus sekä selvitys lakkoon liittyvistä asioista.
2) Olla julistamatta työsulkua, jollei liiton hallitus ole ko. toimenpidettä hyväksynyt.


7 §
Yhdistyksen kokouksissa on puhevalta kaikilla jä¬senillä, mutta äänivalta vain varsinaisilla jäsenillä.
Varsinaisena jäsenenä olevalla oikeuskelpoisella yhteisöllä on yksi (1) ääni.


8 §
Jäsenen, joka laiminlyö edellä määrättyjen mak¬sujen suorittamisen taikka muuten toimii yhdistyksen päätösten tai etujen vastaisesti, voi johtokunta erottaa yhdistyksestä varoitettuaan häntä sopivalla tavalla sitä ennen.
Lisäksi johtokunta voi erottaa varsinaisen jäsenen, jos tämä siirtyy toimimaan kokonaan muulle alalle sekä henkilöjäsenen ja kannatusjäsenen, jos tämä ei täytä sääntöjen määräämiä jäsenedellytyksiä.
Erotetulla jäsenellä on kuitenkin oikeus valittaa johtokunnan erottamispäätöksestä yhdistyksen koko-ukseen jättämällä valituskirjelmänsä johtokunnalle 30 päivän kuluessa saatuaan tiedon erottamispäätök-sestä. Yhdistyksen kokouksen ajasta ja paikasta on erotetulle ilmoitettava samalla tavalla kuin muillekin jäsenille.
Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.


9 §
Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa var¬sinaisista jäsenistä valittu johtokunta, johon kuuluu
puheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan ja hänet voidaan sen jälkeen valita peräkkäin uudelleen enintään kolme (3) kertaa. Jäsenistä eroaa vuosittain yksi (1), aluksi arvan perusteella ja sitten neljän (4) vuoden jäsenyyskauden täytyttyä. Eronnut johtokunnan jäsen voidaan valita uudelleen johtokuntaan vasta seuraavassa vuo¬sikokouksessa. Jos johtokunnan jäsen eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, yhdistyksen kokous valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen em. jäsenen toimikauden loppuun.
Johtokunta kokoontuu niin usein kuin puheenjoh¬taja määrää tai kaksi (2) johtokunnan jäsentä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai vara¬puheenjohtaja ja kaksi (2) jäsentä on saapuvilla. Ellei kummallakaan puheenjohtajalla ole tilaisuutta olla saapuvilla kokouksessa, johtokunta on päätös¬valtainen kolmen (3) jäsenen ollessa saapuvilla, jol¬loin nämä valitsevat sen kokouksen puheenjohtajan keskuudestaan.


Johtokunnan kokouksissa asiat ratkaistaan yksin¬kertaisella ääntenenemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Johtokunta valitsee varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan, joista sihteeri ja taloudenhoitaja
voivat olla johtokunnan ulkopuoleltakin. Johtokunnan sihteeri hoitaa myös yhdistyksen sihteerin tehtävät.
Nämä virkailijat ovat vastuussa tehtävistään johto¬kunnalle ja yhdistyksen kokoukselle.


10 §
Johtokunnan tehtävänä on johtaa yhdistyksen toi¬mintaa ja toteuttaa yhdistyksen kokousten tekemät
päätökset, ottaa vastaan ja valmistella alustuksia ja keskustelukysymyksiä kokouksissa esitettäviksi ja
antaa niistä oma lausuntonsa, hoitaa yhdistyksen taloutta ja arkistoa sekä hyväksyä ja erottaa yhdis-tyksen jäsenet näiden sääntöjen mukaisesti.

11 §
Johtokunnan on esitettävä yhdistykselle vuosi¬kokouksessa kirjallinen toimintakertomus kuluneelta toimintakaudelta tilinpäätöksineen sekä alkaneen toi¬mintakauden suunnitelma talousarvioineen. jo ennen vuo¬sikokousta.


12 §
Johtokunnan tehtävät jakautuvat seuraavasti:


a) Puheenjohtajan tehtävä on:
1) kutsua yhdistys ja johto¬kunta kokouksiin sihteerin avustuksella,
2) toimia yhdistyksen ja johtokunnan kokousten puheenjohtajana vuosikokousta lukuun ottamatta,
3) tutustua yhdistyksen kirjeenvaihtoon ja talous¬toimiin.


b) Varapuheenjohtajan tehtävänä on seurata kiin¬teästi yhdistyksen toimintaa ja puheenjohtajan olles¬sa estynyt suorittaa hänen tehtävänsä samoin oike¬uksin ja velvoittein.


c) Taloudenhoitajan tehtävänä on:
1) säilyttää yhdistyksen omaisuus johtokunnan määräämällä tavalla,
2) kuitata ja nostaa yhdistykselle tuleva omaisuus ja periä sen saamiset yhdistyksen nimen kirjoittamisesta säädetty järjestys huomioonottaen,
3) vastata yhdis¬tyksen talouden hoidosta sekä kirjanpidon ja tilinpäätöksen teettämisestä. Esittää kir-janpito, tilinpäätös ja ehdotus seuraavan toimi¬kauden talousarvioksi johtokunnalle johtokunnan tilinpäätöskokoukseen mennessä. Puheenjohtajalle ja johtokunnalle taloudenhoitajan on esitettävä talouden hoidon kulku neljännesvuosittain.


d) Sihteerin tehtäviin kuuluu:
1) säilyttää sellaiset yhdistykselle kuuluvat asia¬kirjat ja muu kirjallinen aineisto, joka ei kuulu taloudenhoitajalle.
2) huolehtia kirjeenvaihdosta ja esittää se tar¬peen mukaan puheenjohtajalle.
3) pitää yhdistyksen jäse¬nluetteloa johtokunnan puolesta yhteystietoineen.


13 §
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain.
Johtokunnan on esitettävä yhdistyksen talouden¬hoito tilinpäätöksineen tilintarkastajain tarkastetta¬vaksi viimeistään 3 viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta. Tilintarkastajien on palautettava saa¬mansa asiakirjat tarkastettuina johtokunnalle viimeis¬tään viikon kuluessa siitä, kun ne on heille esitty sekä annettava samalla tarkastuksestaan kirjallinen lausunto.


14 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuun 15. päivään mennessä johtokunnan määräämänä aikana ja paikassa.
Yhdistyksen kuukausikokouksia pidetään vähintään neljä (4) kertaa vuodessa sekä ylimääräisiä vuosikokouksia tarpeen mukaan, kun johtokunta katsoo sen aiheelliseksi tai vähintään 1/10 yhdis¬tyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten.
Kutsu vuosikokoukseen toimitetaan jäsenille kirjeitse vähin¬tään kuusi (6) päivää ennen ja muihin kokouksiin vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsuun on oheistettava edellisen kokouksen pöytäkirja. Muut tiedotukset jäsenille annetaan kirjallisesti. Vuosikokouskutsun yhteydessä on toimitettava edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä alkavan toimintakauden suunnitelma.
Vuosikokouksen avaa johtokunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja toimittaa vuosikokouksen puheenjohtajan vaalin.
Kaikissa edellä mainituissa kokouksissa on pidet¬tävä pöytäkirjaa, joista vuosi- ja ylimääräisten koko-usten pöytäkirjat tarkastavat erikseen valitut pöytä¬kirjantarkastajat. Kuukausikokousten pöytäkirjat lue-taan ja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.


15 §
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) esitetään johtokunnan laatima toimintakerto¬mus,
2) esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajain lau¬sunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
3) esitetään ja vahvistetaan johtokunnan laatima alkaneen vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätään sen perusteella liittymis- ja jäsen¬maksujen suuruus, huomioonottaen yhdistyksen Iiitolle maksettava jäsenmaksu, ynnä näiden maksujen perimistapa,
4) valitaan johtokunnan puheenjohtaja sekä jäse¬net, huomioonottaen 8 §:n määräykset,
5) valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja yksi tai kaksi varatilintarkastajaa,
6) käsitellään muut esityslistalla olevat asiat.


16 §
Yhdistyksen kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun ne ovat sääntöjen mukaisesti koolle kutsutut.
Päätökset yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan yk¬sinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaaleis-sa arpa. Vaalit toimitetaan vaadittaessa suljetuilla äänestyslipuilla.


17 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheen¬johtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä sekä jompi-kumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.
Johtokunnan määräämällä toimihenkilöllä on oike¬us ottaa vastaan ja kuitata yhdistykselle tulevat arvo¬- ym. lähetykset ja rahasuoritukset sekä allekirjoittaa kirjeenvaihto yhdistyksen puolesta.


18 §
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia vuosikokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa yhdis-tyksen päätöksellä, jota kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa kokouksen osallistujista. Kokouskutsussa on mainittava sääntömuutoksesta. Näiden sääntöjen muuttuminen on mahdollista vain, jos Suomen Maalarimestariliitto ry on antanut hyväksymisensä muutosesitykseen.


19 §
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kah¬dessa perättäisessä, vähintään kahden viikon väli¬ajoin pidetyissä kokouksessa, joista jommankumman on oltava vuosikokous. Kummassakin kokouksessa on purkamisehdotusta kannatettava vähintään kolmen neljäsosan kokouksessa annetuista äänistä. Yhdistyksen purkau¬tuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi sen mahdolliset varat siirretään Suomen Maalarimestariliitto ry:lle.


20 §
Muutoin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.
Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja oikeuksia.
Nämä säännöt on hyväksytty Turun Maalarimestariyhdistyksen kokouksessa
Turussa, lokakuun 2. päivänä 2007.Turun Maalarimestariyhdistys ry
Mika Aaltonen Jaakko Lainio
puheenjohtaja sihteeri